• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Podstawowe przepisy prawne dotyczące emerytów i rencistów policyjnych

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

I. Ustawy emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe

1. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r., ., o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2013 r., poz. 667, 675).
W.w. tekst obejmuje miedzy innymi zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2007 r., o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, tj. tzw. ustawę „deubekizacyjną” (Dz.U. z 2009 r., Nr 24, poz. 145 ) i dotyczy  osób wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r., o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 63, poz. 425).
2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 153, poz. 1227, ze zmian. W tym Dz.U. z 2013 r., poz. 1440).
3. Ustawa z dnia 13 października 1998 r., o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r., Nr 137, poz. 887 ze zmianami).
4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027).
5. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r., o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512, ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r., o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 228, poz. 2255 ze zmianami, w tym Dz.U. z 2012 r.,, poz. 1548).

II. Ustawy – pragmatyki służbowe funkcjonariuszy objętych policyjną ustawą emerytalną

1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r., o Policji (Dz.U. z 2013 r., poz. 883 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 12 października 1990 r., o Straży Granicznej (Dz.U. z 2011 r., Nr 116, poz. 675 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz o służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 709 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.u. z 2012 r., poz. 621 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 16 marca 2001 r., o Biurze Ochrony Rządu (Dz.U. z 2004 r., Nr 163, poz. 1712 ze zmianami).
7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r., o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zmianami).
8. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r., o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2010 r., Nr 79, poz. 523 ze zmianami).

III. Przepisy wykonawcze

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r., w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. z 2005 r., Nr 86, poz. 734).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1205).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r., w sprawie organu emerytalnego właściwego do ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r., Nr 43, poz. 405 ze zmianami).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2004 r., w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r., Nr 239, poz. 2404 ze zmianami w Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1349).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16,  stycznia 1995 r., w sprawie zasad orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, emerytów i rencistów policyjnych, trybu postępowania i właściwości komisji lekarskich w tych sprawach, sposobu przeprowadzania kontrolnych badań lekarskich oraz wzywania inwalidów na te badania (Dz.U. z 1995 r., Nr 8, poz. 41 ze zmianami w Dz.U. z 2001 r., Nr 81, poz. 877).
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2003 r., w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2003 r., Nr 160, poz. 1522 ze zmianami w Dz.U. z 2004 r., Nr 87, poz. 817 i Dz.U. z 2006 r., Nr 124, poz.860).
7. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r., w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi  właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  i Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 455).
8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r., w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. z 2007 r., Nr 214, poz. 1574).
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 2012 r., w sprawie dofinansowania weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej do zaopatrzenia w wyroby medyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 500).
10.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r., w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1723).
11.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2008 r., w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2008 r., Nr 53, poz. 315).
12.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r., w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r., Nr 208, poz. 2124, Dz.U. z 2005 r., Nr 213, poz. 1778, Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1718, Dz.U. z 2010 r., Nr 201, poz. 1323 i Dz.U. z 2013 r., Nr  0 , poz. 1062).
13.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r., w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1272).
14.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2006 r., w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Dz.U. z 2006 r., Nr 165, poz. 1177 ze zmianami).
15.Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r., w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz.U. z 2006 r., Nr 174, poz. 1254).
16.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2004 r., w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do stawiennictwa przez organ emerytalny (Dz.U. z 2004 r., Nr 56, poz. 551).
17.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r., w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania (Dz.U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1866 ze zmianami w Dz.U. z 2005 r., Nr 128, poz. 1074 i z 2010 r., Nr 56, poz. 349).
18.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 maja 2005 r., w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz.U. z 2005 r., Nr 105, poz. 884).
19.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia12 stycznia 2001 r., w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii (Dz.U. z 2001 r., Nr 7, poz. 60).
20.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r., w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienia w ustalaniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1999 r., Nr 12, poz. 104).
21.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 stycznia 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części (Dz.U. z  2009 r., Nr 11, poz. 63).

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty