• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Wzory odwołań od decyzji ZER

Przedstawiamy, rekomendowane przez FSSM,  wzory odwołań do  właściwego Sądu Okręgowego od decyzji emerytalnej lub rentowej Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Wzory odwołań obejmują następujące sytuacje:

1.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę przed i po 1990 r.
2.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
3.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę przed  i po 1990 r.
4.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
5.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę  przed i po 1990 r.
6.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę wyłącznie przed 1990 r.
7.    Wzór odwołania dla emerytów, którzy pełnili służbę po 1990 r, zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
8.    Wzór odwołania dla rencistów inwalidzkich, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.
9.    Wzór odwołania dla rencistów rodzinnych po zmarłych funkcjonariuszach, którzy pełnili służbę po 1990 r., zaś przed 1990 r. pełnili służbę wojskową.

12. Wzór odpowiedzi na pismo sądu zawierające stanowisko ZER wobec wniesionego odwołania od decyzji o obniżeniu emerytury renty

14. Wzór "Zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszeniu postępowania" - Zażalenie kierujemy do Sądu Apelacyjnego w 2 egzemplarzach (tutaj informacja w w tej sprawie)

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).
Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”. 
Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.
Pytania dotyczące wzorów prosimy kierować na e-mail: 
zespol.prawny@fssm.pl

Zespół Prawny FSSM RP

 

 

28.06.2017. Komunikat Prezesa  ZG  SEIRP

Dot.: wzorów  wniosków odwoławczych od decyzji ZER

Po konsultacji z  Kancelari8a Prawną „Sokołowski”  z która ZG ma podpisane porozumienie o współpracy  zalecamy:

1. Skorygować we wzorach nr. 3, 4, 8 opracowanych przez Federacje SSM dot. odwołania od decyzji  rentowych , w  punkcie  II (rzymskie)   pkt. 1  wyrażenia  „świadczenia emerytalnego” na „świadczenia rentowego”. Zdaniem Kancelarii nie jest to nieważność powodująca odrzucenie odwołania, ale może spowodować dodatkowe pytania (itp.) ze strony Sądu. Lepiej dokonać poprawki już w fazie pisania odwołania.

2. Kancelaria Prawna zaleca – w przypadku powoływania się na „ opinie prawne”, dołączanie do odwołania również treści w/wym. „opinii”  pomimo tego, że wskazujemy na miejsce gdzie taka „opinia” była zamieszczana (publikowana). Sąd nie ma obowiązku poszukiwania za opinią, która jest wskazywana jako dowód w sprawie.

                                                                                            Prezes  ZG SEIRP
                                                                                             ANTONI  DUDA

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty