• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

Komunikat z obrad ZOS SEiRP w Warszawie 1.03.2021

Komunikat z obrad Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP w Warszawie w dniu 1.03.2021 r.

Posiedzenie ZOS odbyło się w trybie wymiany pocztą e-mailową materiałów przewidzianych do rozpatrzenia w projekcie porządku obrad. Obradom przewodniczył Prezes ZOS SEiRP w Warszawie Kol. Czesław Okrasa.

Z uwagi na wynikające z pandemii ograniczenia utrudniające odbywanie stacjonarnych posiedzeń organów Stowarzyszenia, Zarząd Oddziału Stołecznego uchwalił zmiany w Regulaminie działania ZOS i jego Prezydium, umożliwiające podejmowanie uchwał i decyzji w drodze korespondencji wymienianej pocztą elektroniczną, bez konieczności odbywania posiedzeń stacjonarnych. Regulamin określa również sposób postępowania osób nie dysponujących dostępem do poczty elektronicznej.

Zarząd podjął uchwały o charakterze organizacyjnym oraz merytoryczne, wynikające z bieżącej działalności, dotyczące między innymi:

  • zatwierdzenia kandydata do komisji socjalnej powoływanej przez Komendanta Głównego Policji do opiniowania wniosków emerytów i rencistów o przyznanie środków z funduszu socjalnego,
  • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.,
  • przyjęcia Planu pracy oraz budżetu na 2021r.,
  • uchylenia uchwały nr 1/2020 Zarządu Koła nr 41 SEiRP przy CSP w Legionowie z dnia 2 września 2020 r oraz o podjęciu Apelu ZOS SEiRP w Warszawie do ZG SEiRP o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie przynależności stowarzyszenia do FSSM wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący przypomniał o apelu ZG SEiRP dotyczącym prośby o przekazywaniu 1% podatku na Stowarzyszenie oraz przypomniał prośbę Prezydenta FSSM o przekazywanie darowizny na walkę z ustawą represyjną.

Kol. Czesław Okrasa kończąc posiedzenie złożył zebranym życzenia z okazji dnia kobiet oraz nadchodzących świąt Wielkanocnych.

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty