• Adres: ul. Domaniewska 36/38
  • 02-672 Warszawa
  • Tel.: 0 22 601 56 65

19-20.09.2019. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów

W dniach 19-20 września 2019 roku, w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Oddział Poświętne w Płońsku, odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Podstawą zwołania Zjazdu było Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 23.04.2019 roku, w którym wezwał Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych do dokonania zmian w Statucie:

  • wskazanie w par. 4 ust. 5, iż Stowarzyszenie może tworzyć i powoływać fundacje oraz prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach w celu wsparcia działalności statutowej, a nie dla realizacji swoich celów;
  • usunięcie w paragrafie 36 ust. 1 zwrotu „oraz działalności fundacji powołanych przez Stowarzyszenie”; 
  • dołączyć Uchwały o dokonaniu zmian w składzie Zarządu i Głównej Komisji Rewizyjnej

w terminie 14 dni od doręczenia tego Postanowienie pod rygorem odmowy wpisu.

W dniu 19 września, otwarcia Zjazdu, powitania 57 obecnych na 75 Delegatów i zaproszonych Gości, dokonał Prezes Antoni Duda.

Prezes Antoni Duda przedstawił Porządek obrad. Wniosek o zmianę projektu porządku obrad przedstawił Czesław Okrasa, który dotyczył dokonania żądanych przez KRS zmian w uchwalonym Statucie i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu oraz wyboru Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, lecz Delegaci jednogłośnie nie wyrazili na to zgody. W głosowaniu Projekt Porządku obrad został przyjęty przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się. Następnie przyjęto projekt Regulaminu przy 1 głosie sprzeciwu oraz jednogłośnie wybrano na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zjazdu Jerzego Skryckiego i na tym zakończono wieczorne posiedzenie.

W dniu 20 września w Nadzwyczajnym Zjeździe obecnych było 59 Delegatów na 75. Wybrano Biuro Obsługi Zjazdu w składzie: Sekretarz – Piotr Styczyński, Protokolant – Wiesława Predko. Kolejnym punktem było uzupełnienie Prezydium Zjazdu. Jednogłośnie zostali wybrani: Ireneusz Koczan – Wiceprzewodniczący oraz Piotr Styczyński – Sekretarz.

Wybrano Komisje Zjazdowe w składzie:

  • Mandatowa: Jan Fabiański i Marian Stankiewicz.
  • Uchwał i Wniosków: Jerzy Kowalewicz, Waldemar Sopek i Bogdan Tabiś.
  • Skrutacyjna: Gabriela Lubańska, Arkadiusz Rogala i Jan Rusak.
  • Statutowa: Leszek Orkisz, Maria Kaim i Roman Paluszkiewicz.

Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej złożyli Leszek Orkisz oraz Roman Paluszkiewicz, którzy także szczegółowo zapoznali wszystkich zebranych z poprawkami wymaganymi przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

W głosowaniu wszystkie poprawki do Statutu przyjęte zostały jednogłośnie.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP jednogłośnie uchwalił tekst jednolity Statutu SEiRP przyjętego w dniu 26 października 2018 roku przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów SEiRP, uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 7/VIII/NKZD/2019 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP z dnia 20 września 2019 r.

Na podstawie § 27 pkt 5 Statutu w związku z § 28 ust. 2 Statutu, w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów SEiRP, odbytym w dniu 26 października 2018 r. Zjazd Nadzwyczajny stwierdził wybór na członków Prezydium Zarządu Głównego SEiRP: Leszek Orkisz, Jerzy Skrycki, Agnieszka Smolińska, Waldemar Sopek, Piotr Styczyński, Wojciech Trzeciecki.

Na podstawie § 27 ust. 5 i w oparciu o wyniki wyborów opisane w Protokołach Komisji Skrutacyjnych powołanych przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 26 października 2018r. Nadzwyczajny Zjazd stwierdził, że w skład Głównej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Hanna Kazimierczak-Grabiec, Leonard Klimczak, Ireneusz Koczan, Roman Paluszkiewicz, Józef Piasecki, Bogdan Tabiś, Marian Zielski. Kolejnym punktem obrad było podjęcie Uchwał o wyróżnieniach nadawanych przez Zjazd SEiRP.

Na zakończenie Jerzy Kowalewicz odczytał Protokół Komisji Uchwał i Wniosków, który Zjazd jednogłośnie przyjął, a Prezes Antoni Duda zamknął obrady Zjazdu Nadzwyczajnego.

Piotr Styczyński – Sekretarz ZG SEiRP

Wydarzenia

Ogłoszenia i Komunikaty